top of page

​下載樂譜

若要搜尋歌曲,可善用搜索功能 ( Ctrl + F / Command + F )

二個字

共鳴 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

呼喊 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (電結他譜) | (歌曲導唱)

盼見 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

興起 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

三個字

十字架 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

​三一神 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

大使命 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

不要等 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

不要驚 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

主光采 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

全憑祂 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

快上路 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

快來求 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

來看看 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

拼命愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

活演愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (Demo導唱)

慈愛主 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

盡歡呼 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)  

樂忘形 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

四個字

一生最愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

一生頌讚 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

反叛有理 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

必要信靠 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

全然仰望 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

因主深愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

因祢改變 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​)

完全抱擁 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

來合一啦 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

奇妙恩主 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

祇有耶穌 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞| (歌曲導唱)

祇需有心 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

延續使命 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​)

背上十架 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

活在感動 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞

​重建伊甸 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

拯救蒼生 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

容我此際 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞| (歌曲導唱)

將天風吹 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

恩厚鄰情 | (Chord譜) | (歌詞) | (電結他譜) | (歌曲導唱)

振翅高飛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) 

祢的恩典 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

祢是我神 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

​神要幫你 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

得勝得勝 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

基督勇士 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) 

基督精兵 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

堅守信念 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

情繫我家 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (Demo導唱)

愛的回響 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

​聖戰武士 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

夢是我夢 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

選擇生命 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​​)

震亂天下 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​)

簡簡單單 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (Demo導唱)

覲見我主 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​)

禱告時候 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

繼續燃起 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

釋放教會 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

歡呼頌讚 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

靈風要吹 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

五個字或以上

一切為福音 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

一起走到尾 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (Demo導唱)

去去記住去 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​)

主賜我異象 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

如天使和唱 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

此生永屬祢 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) 

我有這喜樂 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

我深愛教會 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

​我獻上生命 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

是祢永不變 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

耶和華為大 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) 

堅守不變愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

堅守我崗位 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

從沒有放棄 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

新歌譜心內 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

愛與祢接近 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

頌讚主的愛 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

親愛的聖靈 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

燃燒赤子心 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

還枯骨生氣 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

一切盡變美好 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

已得救 已得勝 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

我的心尋覓祢 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

​來捆綁強壯者 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

讚嘆滿載我心 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱​​)

一心渴慕似恩主 (五線譜) | (Chord譜​) | (歌詞)

今生因主愛非凡 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

若有人在基督裡 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) 

敬畏我主耶和華 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

與祢一起多麼美 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

蒼天碧海要頌讚 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

祢話是我腳前的燈 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞)

祂賜我不是軟弱的靈 | (五線譜) | (Chord譜) | (歌詞) | (歌曲導唱)

bottom of page